O firmie

O firmie
Główna siedziba spółki
Misja

„Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.
najbardziej ekonomicznym i proekologicznym
źródłem energii cieplnej dla swoich Klientów
oraz atrakcyjnym pracodawcą dla pracowników Spółki ”.

Historia firmy

Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. powstała w dniu 24.04.1996 roku, powołana aktem założycielskim przez jedynego wspólnika – Nadwiślańską Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Tychach. Celami utworzenia Spółki były: urentownienie gospodarki energetycznej w ramach NSW SA, urealnienie cen ciepła, odtworzenie struktury produkcyjnej i przesyłowej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw ciepła. Spółka wpisana została do rejestru handlowego w dniu 13.06.1996 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 13263.

W latach 1996-1998 działalność Spółki miała charakter zarządczy nad przekazywanym jej majątkiem ciepłowniczym. Działalnością gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży energii cieplnej zajmowały sie spółki pracownicze funkcjonujące w obrębie kopalń: „Czeczott”, „Piast”, „Janina”, „Silesia” i „Ziemowit” (w kopalni „Brzeszcze” spółka pracownicza nie powstała).

W latach 1998-1999 Spółka przejęła zakres działalności oddziału kotłowo-spreżarkowego KWK „Brzeszcze”, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach Odział Brzeszcze oraz wyżej wymienionych spółek pracowniczych – za wyjątkiem KWK „Piast”, w której na majątku dzierżawionym od Spółki do 30 kwietnia 2009 r. operowała spółka „Ekoterm” Sp. z o.o.

W dniu 4.01.2001 roku Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. zawarła ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działał Prezydent Miasta Tychy umowę sprzedaży 100% udziałów Spółki.

Umowę zawarto w trybie art. 66 ustawy z dnia 29.08.1997 r. „Ordynacja podatkowa” – przeniesienie własności udziałów na rzecz Skarbu Państwa nastąpiło w zamian za wygaszenie zaległych zobowiązań podatkowych NSW S.A. w Tychach z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). W dniu 25.10.2001 r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000054901 (obecnie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego).

W dniu 28.12.2010 została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa a Kompanią Węglową S.A. na mocy której Kompania Węglowa S.A. nabyła od Skarbu Państwa 115 604 udziały Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o  o wartości 600 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Do dnia 25.10.2001 roku siedzibą Spółki było miasto Bieruń położone na terenie województwa śląskiego. Obecnie siedzibą Spółki jest miasto Brzeszcze w województwie małopolskim.

Obecnie Spółka, z siedzibą w miejscowości Brzeszcze, skupia łącznie 5 zakładów ciepłowniczych, z czego 3 na terenie województwa śląskiego: „Czeczott” w Woli, „Piast” w Bieruniu i „Ziemowit” w Lędzinach oraz 2 zakłady ciepłownicze na terenie województwa małopolskiego: „Brzeszcze” w Brzeszczach i „Janina” w Libiążu. W wyniku restrukturyzacji zatrudnienia osiągnięto poziom zatrudnienia wynoszący 194 pracowników.

Od dnia 2 maja 2012 - na mocy umowy sprzedaży z dnia 23 stycznia 2012 r. pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a WĘGLOKOKS S.A. - właścicielem 100% udziałów Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o. stał się  WĘGLOKOKS S.A, a obecnie jedynym wspólnikiem jest Przedsiębiorstwo Obrotu Energią i Paliwami "EGW" sp. z o.o. w Katowicach (po zmianie z dnia 28.05.2014 r. firma jedynego wspólnika brzmi: Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o.).
W dniu 08.10.2015 r. dokonano wpisu do rejestru KRS zmieniającego nazwę spółki Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. na Węglokoks Energia sp. z o.o.

Więcej informacji o spółce w Biuletynie Informacji Publicznej >


WERSJA: MOBILNA | TRADYCYJNA | Mapa mobilna

Polityka cookies 2010 - 2016 © Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o. | realizacja: Wdesk